Cibula Fest
18-20/7/2024

Do Cibula festu ostáva...


Info


A / TLAČ

Akreditácia je limitovaná na max. počet 3 zástupcov z jednej redakcie (v tomto počte sú zahrnuté aj miestne regionálne redakcie) pričom z tohto počtu môže byť akreditovaný iba jeden fotograf za danú redakciu. Aby bola akreditácia prijatá, musí byť dané médium vo verejnom obehu a musí byť verejnosti dostupné (predajné). Súčasne s prihláškou k akreditácii je nutné zaslať i dokumenty uvedené v nasledujúcom odseku, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť žiadosti o akreditáciu. Bez týchto dokumentov nebude akreditácia prijatá!

Akreditačný formulár

 • 1.Úplne vyplnený akreditačný formulár (osobitne za každého žiadateľa žiadajúceho o akreditáciu) podpísaný vydavateľom, príp. šéfredaktorom publikácie.
 • 2.Kópiu oficiálneho novinárskeho preukazu (medzinárodný novinársky preukaz, Slovenský syndikát novinárov) konkrétneho žiadateľa o akreditáciu (pri akreditácii je nutné predložiť originál novinárskeho preukazu).
 • 3.Kópiu publikovaných článkov o hudebních festivalech (prípadne iných podujatí).
 • 4.Informácie o publikácii (frekvencia, rozsah, regionálny obeh, atď.).
 • 5.Originál vydania publikácie.

Akreditácia novinára je podmienená povinnosťou prevzatia ako aj nosenia vesty novinára (proti finančnej zálohe).


B / RÁDIO, TELEVÍZIA, VIDEO, FOTOGRAFOVIA
A ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ

Udelenie akreditácie rozhlasu, televízii, videoštúdiu, fotografom a iným elektronickým médiám (internet) sú plne v kompetencii organizátora podujatia a tlačového tajomníka. Súčasne s prihláškou k akreditácii je nutné zaslať nasledujúce prílohy, ktoré musia tvoriť neoddeliteľnú súčasť žiadosti o akreditáciu. Bez nich nebude akreditácia prijatá.

Úplne vyplnený akreditačný formulár (osobitne za každú osobu žiadajúcu o akreditáciu) podpísaný vydavateľom, príp. šéfredaktorom publikácie (max. počet osôb v štábe – 5).
Kópiu oficiálneho novinárskeho preukazu (medzinárodný preukaz, Slovenský syndikát novinárov) konkrétneho žiadateľa o akreditáciu (pri akreditácii je nutné predložiť originál novinárskeho preukazu).
Stručná charakteristika média, spoločnosti (frekvencia vysielania, činnosť, pôsobnosť, rozsah atď.)
Fotografi musia doložiť minimálne 10 ks publikovaných fotografií z tohto festivalu 2012 alebo 2013.
Akreditácia TV/FOTO je podmienená povinnosťou prevzatia ako aj nosenia vesty TV/FOTO (proti finančnej zálohe) s označením TV/FOTO.

Pozor! Súkromné (komerčné) videoštúdia po dohode s organizátorom umiestnia do svojho záznamu logá hlavných partnerov Cibulafestu 2013 a organizátora podujatia.

Po festivale v termíne do 1 mesiaca organizátorovi podujatia zdarma 4 ks DVD so záznamom z daného podujatia. Akreditácia videoštúdií je limitovaná maximálnym počtom piatich zástupcov!

Internetové portály sú povinné ku správam z festivalu priložiť oficiálne logo festivalu. Udelenie a zamietnutie akreditácie je výhradne v kompetencii organizátora festivalu a tlačového tajomníka, a je rovnako limitované počtom akreditovaných pracovníkov na veľkosť tlačového strediska a zaistenia ich bezpečnosti v areále festivalu. Fotografi a kameramani televíznych a video štábov obdržia pri akreditácii po zložení zálohy 30 Eur (slovom: tridsať eur) špeciálne vesty s označením FOTO/TV.

Pozor! Všetci akreditovaní zástupcovia médií musia byť starší ako 18 rokov (na požiadanie je nutné toto preukázať pri akreditácii). Vyplnené akreditačné formuláre s potvrdením redakcie a v prípade potreby i s potrebnými prílohami zasielajte na emailovú adresu uvedenú v akreditačnom formulári.

Termín uzávierky akreditácii je stanovená (podľa termínu konania festivalu, najneskôr 5 dní pred začatím). Po uvedenom termíne už nebude možné prijať žiadnu akreditáciu! Po obdŕžaní akreditácie Vám bude elektronickou poštou alebo faxom obratom zaslaná správa o prijatí, príp. o zamietnutí akreditácie vrátane dôvodov jeho odmietnutia.HLAVNÍ PARTNERI

 • Oilka
 • MAS Masaryk
 • Dortun festival
 • Zoznam sk
 • Západoslovenské tlačiarne Skalica
 • Predpredaj
 • topky.sk

PARTNERI

 • BERTO
 • ERI
 • BVS
 • Slovanet
 • Hotel Panon Hodonín
 • Wintenberg winery
 • Farby, laky Holíč
 • MOtoscena
 • ENERGY RENT
 • Mojegrafika - Romana Šmachová
 • True-design
 • Taxi Holíč
 • Mesto Holíč
 • MAKVA - maliarske a natieračské práce


MEDIÁLNI PARTNERI

 • Živé vysielanie Česko-Slovenskej regionálnej televízie
 • Rádio Čas
 • Záhoracké rádio
 • Trnsavské rádio
 • Televize TVS
 • Blinder sociálná sieť
 • hudba.sk